Our Faculty Members

Dr. Ajay Singh Kushwaha
Dr. Saurabh Rawat
Dr. Sayed Ahmad Rizwan
Mr. Pankaj Mahrotra
Mr. Prateek Hira
Mr. Yash Raj Singh
Dr. Mansoor Ilahi